Aanpak


MAAT Advies ontwikkelt methodes om meer zicht te krijgen op de fundamentele behoefte: ‘de vraag achter de vraag’. En MAAT advies ontwerpt geïntegreerde programma’s om het juiste aanbod op maat van de klant te kunnen aanbieden. 
 

De plaats van handelen

MAAT Advies richt zich zowel op ondersteuning van individuele burgers als op facilitering van de wijk. We hanteren het begrip "Servicewijk". Een servicewijk is een wijk die zo is ingericht dat de zelfredzaamheid van het individu en de betrokkenheid in de buurt optimaal ondersteund worden. Onder meer doordat de bewoners en de dienstverleners in de wijk in staat zijn hun eigen prioriteiten te benoemen en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld zijn. De doelstelling van de servicewijk is iedere bewoner de mogelijkheid en de keuze te bieden om zich te ontwikkelen, maatschappelijk te participeren en de verantwoordelijkheid voor het eigen welbevinden en gezondheid te nemen.


De aanpak

Onze samenleving kent een aantal sectoren die kampen met dusdanig hardnekkige, ingrijpende en schijnbaar onoplosbare problemen dat gesproken kan worden van een vastgelopen sector. Zonder interventies raakt zo'n sector in een crisis, zoals recentelijk nog met de financiële sector is gebeurd. Ook bij wonen, welzijn en zorg kunnen we spreken van vastgelopen sectoren, alhoewel de crisis zich hier nog in volle hevigheid moet openbaren.

In een gezonde sector worden antwoorden op macro-ontwikkelingen geformuleerd in het primaire proces en mogelijk gemaakt door de beleidsmakers en beslissers. Bij een vastgelopen sector is de beleidslaag niet meer in staat de ontwikkelingen te interpreteren en daardoor ook niet om de juiste oplossingen te honoreren. Om dit mechanisme weer op gang te brengen is een veranderkundige aanpak ontworpen: Transitiemanagement.

MAAT Advies heeft transitiemanagement gekozen als werkwijze. De kern hierbij is niet het bevechten van het bestaande regime. Dat hoeft immers niet omdat een vastgelopen sector vroeg of laat in een crisis geraakt. De bedoeling is net die crisis te voorkomen. Transitiemanagement richt zich op het ontwikkelen in een beschutte omgeving van mogelijk succesvolle experimenten, die door tweede orde leren (het experiment wordt elders herhaald zonder de fouten van de eerste poging) vervolmaakt worden en dan opgeschaald. De doelstelling van transitiemanagement is niet meer of minder dan het realiseren van duurzaamheid. Dat wil zeggen dat we de sector zó inrichten dat de doelstelling wordt gehaald (gelijkblijvende kwaliteit) en de nadelen van de verandering niet eenzijdig bij enkele personen of groepen worden neergelegd, niet naar andere sectoren worden verplaatst of in de toekomst betaald worden.

Lees hier meer over onze producten en diensten

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg