Wijkatelier Lindenholt een feit

De organisaties RIBW, Dichterbij, Driestroom, Swon, Tandem, Pluryn hebben het initiatief genomen om samen met wijkbewoners het Wijkatelier Lindenholt te starten. In het Wijkatelier kunnen bewoners van Lindenholt in de toekomst in hun eigen wijk terecht voor informatie, ontmoeting en dagbesteding. Het doel van het wijkatelier is om wijkbewoners te stimuleren en te ondersteunen bij ontmoeting, zorg en welzijnsactiviteiten. Door de actieve houding van organisaties en burgers zal mogelijk een verschuiving plaatsvinden richting informele zorg en ondersteuning door vrijwilligers.

Samen experimenten

In het Wijkatelier worden nieuwe manieren van samenwerken tussen professionals en wijkbewoners ontwikkeld. De intersectorale aanpak waarbij wijkbewoners 'in de lead' zijn

doorbreekt traditionele structuren, culturen en werkwijzen in de zorg. Dit vraagt van zowel wijkbewoners als organisaties in het maatschappelijk middenveld een mind shift. Daarnaast is de beoogde combinatie van verschillende van functies (ontmoeting, informatie & advies en gezondheidsbevordering) en doelgroepen op wijkniveau een onbeproefd concept.

Daarom wordt in het Wijkatelier samen met wijkbewoners gestart met vier experimenten:

  • van individuele begeleiding naar een collectief aanbod
  • van beschutte dagactiviteiten naar regulier aanbod
  • dagopvang voor geïndiceerde en niet-geïndiceerde ouderen
  • een inloop/activiteitenfunctie met optimaal zelfbeheer door bewoners en cliënten.

Brede kennisdeling

De uitkomsten worden in de toekomst gebruikt in andere wijken of gebieden waar de betrokken organisaties actief zijn. Om dit te realiseren worden de activiteiten en concepten die ontwikkeld worden in het Wijkatelier gemonitord en vastgelegd. Momenteel loopt een subsidieaanvraag bij de Provincie voor o.a. gelden van het opstellen van een maatschappelijke businesscase (mBC). De focus zal hierin niet zozeer liggen op de daadwerkelijke uitkomsten maar op het proces daar naartoe. De uitkomsten zijn namelijk sterk context (wijk en wijkbewoners) afhankelijk. Een procesomschrijving biedt derden de mogelijkheid om, passend bij de lokale context, eenzelfde resultaat te behalen.

 

Wat & waar

De inloop & ontmoetingsfunctie van het Wijkatelier Lindenholt wordt gehuisvest in de leegstaande lokalen van basisschool de Interacker. Op deze locatie is straks ook ruimte voor de STIP van Lindenholt. Interacker is ook de uitvals-basis van het Sociaal Wijkteam. Daarnaast zijn er wijkgerichte organisaties en zzp-ers werkzaam (eerstelijns en tweedelijns zorgaanbieders).

De eerste werkgroepen zijn van start gegaan. De inrichting van de ruimten, het beheer en de organisatie van het activiteitenprogramma worden momenteel uitgewerkt. Daarnaast wordt met de betrokken partijen een communicatieplan opgesteld. Wordt vervolgd...

 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg