Planningskader wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg, de pakketoverheveling van de AWBZ naar de WMO en het niet meer indiceren voor lichtere zorgzwaarte pakketten zal invloed hebben op de wijze waarop de gemeente de beschikbare budgetten gaat inzetten. Om de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten is het nodig inzicht te hebben in de beschikbare en de benodigde huisvesting voor burgers met een verminderde mobiliteit of behoefte aan een beschutte omgeving.

Lange termijn huisvestingsplan

In 2007 is een planningskader  wonen & zorg opgesteld voor de gemeente Nijmegen. Momenteel wordt dit planningskader geactualiseerd met behulp van verbeterde methodieken. Een ‘planningskader wonen & zorg’ is een richtlijn voor het plannen van toekomstige huisvesting voor zorgbehoevenden op wijkniveau. Het geeft informatie over de woningcategorieën waarin mogelijk in 2040 een tekort kan optreden per wijk. Deze inventarisatie en daaruit voortvloeiende inzichten bieden partijen input voor een lange termijn huisvestingsplan en samenwerkingsmogelijkheden tussen wonen, welzijn en zorgorganisaties.

Het planningskader zal dienst doen als onderlegger voor een op te stellen lange termijn gemeentelijk huisvestingsplan en het onderbouwen van te formuleren beleid voor het huisvesten van kwetsbare burgers. Gemeente Nijmegen heeft een trekkende rol. Projectbureau MAAT levert inhoudelijke expertise vanwege onze ervaring in eerdere trajecten.  

 

 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg