Kantelen is cultuuromslag

In het jaarplan 2012/2013 van MAAT zijn vier onverbiddelijke praktijken opgenomen. Een daarvan is het bewerkstelligen van een gezamenlijke cultuurverandering die aansluit op veranderingen in de maatschappij (de Kanteling). De Kanteling vraagt om een cultuurverandering bij burgers en bij professionals. Het denkkader van professionals  verschuift van het denken in tekorten naar denken in krachten. Dit gebeurt niet vanzelf.

Kantelen in gezamenlijkheid

Professionals vervullen een centrale rol in dit veranderingsproces. Zij bieden immers niet alleen diensten aan de burgers en volgen niet alleen de instructies van hun managers, maar omgekeerd hebben zij een groot beïnvloedingspotentieel. Als de burger door de ene dienstverlener op zijn eigen verantwoordelijkheid wordt gewezen en bij de ander zijn eisen zonder veel tegenspraak ziet ingewilligd, zal dat niet leiden tot het aanpassen van zijn gedrag.  Wij denken dan ook dat het in gezamenlijkheid doormaken van de cultuurverandering de kans van slagen vergroot.

Praktisch samenwerken

In de vennotenraad van MAAT is in stappen naar een plan van aanpak toegewerkt. Zo is allereerst vastgesteld hoe de maatschappelijke context eruit ziet en wat de visie van MAAT is op de Kanteling. Daarna is overeenstemming bereikt over de professionele competenties, vaardigheden, attitude en gedrag die nodig zijn om de visie te realiseren. Vervolgens hebben we geïnventariseerd over welke instrumenten,  methoden en technieken  we in de organisaties reeds  beschikken ter ondersteuning van de professionals.

De vennotenraad heeft besloten om op praktisch niveau samen te werken aan de cultuuromslag.  Dat wil zeggen; uitwisselen van kennis, gebruik maken van elkaars opleiders, op wijk/casusniveau gezamenlijk  leren. Op basis van de ervaringen die op praktisch niveau worden opgedaan kan de samenwerking worden uitgebouwd naar meer beleidsmatig niveau.

 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg