123MAAT

123MAAT is de verzamelnaam van de 123 ‘producten’ zoals de 123Vraagwijzer, 123Comfort en 123Thuis. Met de 123producten wordt beoogd de burger te faciliteren om zelf zijn zaakjes te regelen. De 123diensten waar tot nu toe aan gewerkt wordt betreffen het vergroten van de veiligheid bij functieverlies (123Attent), het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van dienstverlening en producten (123Vraagwijzer), het kunnen boeken van diensten en producten (123Comfort), het thuis bezorgd krijgen van producten (123Thuis) en het vergroten van het informele netwerk (123Wijkportal).

Een aantal 123 producten is zo ver ontwikkeld dat ze in een aparte juridische entiteit zouden moeten worden ondergebracht, met een eigen verdienmodel. Daarover ging de bijeenkomst met Vennoten en managers op 3 september.

Potentie 123producten

De bijeenkomst was mede voorbereid door een extern adviseur, Rene de Baaij. Rene had een onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken en de toekomstpotentie van de afzonderlijke 123 producten. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de 123Vraagwijzer uniek is en veel potentie heeft. Wel is het nodig dat de Vraagwijzer daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden. Hiermee wordt bedoeld dat de professionals uit de organisaties ermee gaan werken, samen met hun cliënten. Bijvoorbeeld bij de keukentafelgesprekken of in de Stips.

123Comfort kan eigenlijk niet los gezien worden van de 123Vraagwijzer omdat het een structuur biedt waarbij burgers geholpen worden om allerlei diensten aan huis te regelen. 123Comfort heeft in Nijmegen 9.000 leden.

123Thuis gaat over het thuis bezorgd krijgen van maaltijden, schone was, incontinentiemateriaal etc. in één pakket. 123thuis is ontwikkeld met commerciële dienstverleners en bevindt zich in de pilotfase.

De ontwikkeling van de 123Wijkportal hebben we gestopt omdat we een samenwerking zijn aangegaan met Mijnbuurtje. Mijnbuurtje biedt een mooi wijkportal-concept dat wij ondersteunen en uitbreiden door de koppeling met de 123Vraagwijzer.

123Attent richt zich op onverhoopte noodgevallen. Als mensen langer buiten de intramurale setting blijven wonen, moet er wel een functie zijn die hulp kan bieden bij onverwachte gebeurtenissen. Een gezamenlijke alarmopvolging kan daarbij efficiënt zijn.

Alle 123producten staan open voor organisaties buiten MAAT. Zij kunnen tegen betaling deelnemen. Voor vrijwilligersorganisaties is deelname, bijvoorbeeld in 123Vraagwijzer,  gratis.

Hoe verder?

Alhoewel de diverse 123functies eenzelfde doel hebben (de burger te faciliteren in zelfredzaamheid) is het niet zo dat ze allen op de zelfde manier verder ontwikkeld moeten worden. De positionering van de deelnemende organisaties kan per functie verschillen.  Besluitvorming over het vervolg van elk van de 123producten vindt plaats in de vennotenraad van 25 oktober a.s.

 

 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg